Machine Learning - Network Analysis

Yêu cầu công việc

- Task: Finding the number of connections among directors across firms. Then apply a logistic/ LPM model

- Deadline: 3 weeks 
Lĩnh vực: Kế Toán/ Tài Chính/Tài Chính/ Ngân Hàng
Thời gian công việc: