ĐĂNG VIỆC FREELANCE

Gợi ý nhập thông tin mô tả • Bạn cần làm công việc gì?
• Mô tả cụ thể yêu cầu cho công việc mà bạn cần làm
• Thông tin về thời gian hoàn thành hoặc các thông tin khác

Đăng tải

* Đinh dạng tệp được chấp nhận .jpg, .png, .doc, .docx, .pdf
* Bạn có thể tải lên tối đa 5 tệp với tổng dung lượng dưới 100M